Đóng

12 Tháng Mười, 2016

Người lớn/Trẻ em

I Can Do It Người lớn/Trẻ em

i-can-do-it-adult

Chương trình của chúng tôi:

Tôi có thể nói tiếng Anh/Tôi có thể đọc tiếng Anh/Tôi có thể viết tiếng Anh/

Tôi có thể nghe tiếng Anh/Tôi có thể phát âm tiếng Anh

–  Tôi có thể nói tiếng Anh: Học viên sẽ được tập trung vào kĩ năng nói và sẽ học các kĩ năng khác.

–  Tôi có thể đọc tiếng Anh: Học viên sẽ được tập trung vào kĩ năng đọc và sẽ học các kĩ năng khác.

–  Tôi có thể viết tiếng Anh: Sinh viên sẽ được tập trung vào kĩ năng viết và sẽ học các kĩ năng khác luôn.

–  Tôi có thể nghe tiếng Anh: Sinh viên sẽ được tập trung vào kĩ năng nghe và sẽ học các kĩ năng khác luôn.

–  Tôi có thể phát âm tiếng Anh: Học sinh sẽ tập trung vào phát âm ngoài ra vẫn được học các kỹ năng khác.

 Đăng ký học trực tuyến bất kỳ chương trình nào (hoặc tất cả các chương trình nếu bạn muốn).

Khóa học Related