Đóng

12 Tháng Mười, 2016

Chương trình

Chương trình

our-pgr-1 our-pgr-2

 

Tôi có thể nói tiếng Anh/Tôi có thể đọc tiếng Anh/Tôi có thể viết tiếng Anh/

Tôi có thể nghe tiếng Anh/Tôi có thể phát âm tiếng Anh

Tôi có thể nói tiếng Anh: Học viên sẽ được tập trung vào kỹ năng nói và được học thêm các kỹ năng khác.
Tôi có thể đọc tiếng Anh: Học viên sẽ được tập trung vào kỹ năng đọc và được học thêm các kỹ năng khác.
Tôi có thể viết tiếng Anh: Học viên sẽ được tập trung vào kỹ năng viết và được học thêm các kỹ năng khác.
Tôi có thể nghe tiếng Anh: Học viên sẽ được tập trung vào kỹ năng nghe và được học thêm các kỹ năng khác.
Tôi có thể phát âm tiếng Anh: Học viên sẽ tập trung vào phát âm ngoài ra vẫn được học các kỹ năng khác.

– Đăng ký học trực tuyến với bất kỳ khóa học nào của chúng tôi (hoặc tất cả các chương trình nếu bạn muốn).

blob1

Khóa học Related